Är solpaneler miljövänliga?

2 juni, 2020

Solceller producerar grön el som ersätter mer smutsig el på elnätet. Men är själva solpanelerna gröna? Och spelar det någon roll hur de har producerats för miljöavtrycket? Med hjälp av LCA kan vi få svar.

Att ställa om det globala energisystemet är avgörande för att begränsa den globala uppvärmningen. Sol- och vindkraft ses som en viktig pusselbit. Bara solinstrålningen på jorden på en dag innehåller mer energi än vad jordens befolkning gör av med under ett år.

Att fastigheter installerar solceller ger mer än en ekonomisk besparing

Idag är det säkert att säga att solceller ger en ekonomisk besparing till fastigheter. Tillsammans med en IMD (gemensam el) installation kan hyresgäster eller lägenheter spara tusentals kronor varje år. Men hur är det med miljönyttan?

Sveriges elsystem har till stor del redan fossilfri elproduktion. Däremot är Sveriges elnät ihopkopplat med andra länder i Norden. Att installera solceller ger en grön effekt i den nordiska elmixen och sänker koldioxidutsläppen. Det är dock inte den största effekten. Det många glömmer är att Sveriges elnät är ihopkopplat med delar av norra och östra Europa. Om Sverige producerar mer grön el innebär det inte bara att elnätet i Norden blir än mer grönare, det knuffar dessutom bort fossil el från östra Europa. Det gör skillnad – på riktigt.

Då kan vi konstatera att när väl panelerna sitter på taket är solceller en miljömässigt klok investering. Men hur är det med panelproduktionen?

Miljöavtryck från solcellspaneler

Faktum är när panelerna sätts på taket har solcellerna en koldioxidskuld. När panelerna produceras går det åt mycket energi och miljöresurser. Speciellt är det utvinningen av kisel som kräver mycket energi. Även under tillverkning och transport går det åt mycket vatten och energi. Det gör att solcellspaneler har haft en negativ påverkan på klimatet när de installeras.

Panelerna betalar av sin koldioxidskuld allt eftersom de producerar el. I Sverige brukar det handla om mellan 2-3 år. När anläggningen är färdigbrukad har solcellerna haft ett positivt klimatavtryck som påverkat både lokalt och i Europa.

Spelar produktionsland någon roll?

Ja! Faktiskt mer än man kan tro. Både land och vilka metoder som används har stor inverkan på solpanelernas miljöfotspår. Paneler från Kina, som står för över hälften av solcellsproduktionen, har ett avsevärt högre klimatavtryck än till exempel paneler från Vietnam. Det har mycket att göra med Kinas elnät som har högre andel fossil energi i sin elmix.

Hur stor blir koldioxidbesparningen med solceller i Sverige?

Det finns inget exakt svar på den frågan. Elnätets mix är inget konstant utan förändras hela tiden. Den genomsnittliga emissionsfaktorn i Norden brukar man räkna mellan 100-125 gram koldioxid per kilowattimme. Som nämnt tidigare är det också svårt att avgöra solcellers klimatavtryck i och med att det skiljer sig mycket från land till land och vilka metoder man använder sig av.

2018 publicerade branschorganisationen Svensk Solenergi en rapport där man undersökte just klimatavtryck för solceller i Sverige. Rapporten tog hänsyn till att många av Sveriges solcellspaneler har annat ursprung än Kina samt att många av fabrikerna själva har solpaneler på taket. Resultatet visade att solcellers klimatavtryck i Sverige troligt är under 20 gram per kilowattimme. Jämfört med Nordisk elmix skiljer det mellan 80–105 gram per kilowattimme. Det gör stor skillnad om man ser till alla de tusentals kilowattimmar en solcellsanläggning producerar under sin livstid.

En studie från Kungliga Tekniska Högskolan från 2017 visade på något annorlunda resultat. I studien studerade man en specifik solcellsanläggning utanför Stockholm. Studien kom fram till att det var troligt att solcellerna ger upphov till 45 gram koldioxid per kilowattimme. Det är en högre klimatpåverkan än från rapporten från Svensk Solenergi. Dock ger även rapporten stöd för att solceller ger upphov till stor koldioxidbesparing över en anläggnings livstid.