FAQ Solpaneler Everenergy

Frågor kring Solceller som abonnemang

Kan man välja avtalstid?
Ja. Den ekonomiska livslängden för solpaneler är ca 30 – 40 år. Ni som Brf kan själva bestämma hur långt avtalet med Everenergy ska sträcka sig. Vår vanligaste avtalstid är 25 år.
Kan man avsluta kontraktet i förtid?
Ni som bostadsrättsförening kan alltid avsluta kontraktet i förtid. I det avtal vi skriver framgår tydligt vilket pris ni kan köpa ut anläggningen för vid varje given tidpunkt. Ni kan även köpa ut anläggningen och låta oss på Everenergy fortsätta ta hand om drift och underhåll.
Får man som Brf all el som kommer ut ur systemet?
I de flesta fallen, ja. Under de soligaste månaderna på sommaren kan det vid vissa fall produceras mer el än vad som kan används i Brf:en. Överskottselen säljs av Everenergy till elmarknaden och intäkterna återgår till bostadsrättsföreningen.
Vad baseras månadsavgiften på?
Antalet paneler och deras uppskattade årsproduktion beror på i vilket väderstreck de sitter samt vilken vinkel mot solen de har. Månadsavgiften inkluderar anläggningens värde, monteringskostnader, servicekostnader samt kostnader för kapital.
EE tittar på storleken på tak, vad som fysiskt får plats på taket men väger även in fastighetens elbehov för att optimera storleken så att det mesta av elen går att använda i fastigheten istället för att få överskottsel. All överskottsel säljes ut på nätet och fastigheten får den intäkten.
Vilka kostnader kommer man få som BRF?
Det uppkommer inga kostnader för installation eller förarbete. Och inga kostnader för service och underhåll. Brf:en betalar endast ett fast pris per månad under avtalsperioden. I detta pris ingår den el som solpanelerna producerar. Inga extrakostnader utöver månadsavgiften.
Hur kan Everenergy göra en indikativ offert samt vad händer om man vill gå vidare till en skarp offert och avtal?
Vid en indikativ offert uppskattar vi ert taks storlek och förutsättningar genom flygbilder för att se antalet solpaneler och vinkel mot solen för att ge en uppskattning om hur mycket el som kan produceras. Detta för att ni ska kunna få en uppfattning om vad ett abonnemang kan innebära i ert fall. Vid skarp offert och avtal gör vi besök på plats, mäter ert tak exakt så att ni vet vad ni får samt vad det kommer att kosta.
Utsätter man sig som kund för någon risk?
Nej, ingen risk faller på er som kund. Det är Everenergys ansvar att se till att anläggningen underhålls och sköts om och att alla lagar och föreskrifter följs vid installation och drift. Everenergy ansvarar för att alla framtida förändringar i regler och lagar efterföljs och att er anläggning alltid följer gällande lagstiftning.
Får Brf pengarna om överskottsel säljs ut på nätet?
Ja. Alla intäkter från överskottsel går till Brf:en. Everenergy tar hand om försäljningen så det medför inget extra arbete från er sida.
Får Brf ta del av statligt investeringsstöd?
Ja. Everenergy tar hand om ansökan för bostadsrättföreningens räkning efter ni har signerat en fullmakt. Vid skrivande stund har inget projekt av denna karaktär nekats investeringsstöd. Investeringsstöd är på 30% av kostnaden för anläggningen.
Vem ansvarar för att inget händer med panelerna?
Everenergy äger solpanelerna och tar fullt ansvar för dessa.
Om panelerna gör skada på fastigheten? Vem har ansvaret då?
Everenergy ansvarar för att våra paneler inte påverkar taket negativt. Oftast är det till och med possitivt att ha paneler då de skyddar mot väder och vind. Skulle det uppstå problem med taket som härleds till solpanelerna så står vi för reparationskostnaderna
Vad har fastigheten/Brf för ansvar gentemot Everenergy?
Att fastighetens elsystem är korrekt och underhålles efter gällande lagar och regler samt att solinstrålning inte försämras framöver vilket påverkar mängden el som kommer ur systemet negativt. Tex att träd inte växer upp samt bra och säker takmiljö.
Kan det tillkomma några kostnader för min Brf?
Bostadsrätten betalar en förutbestämd, fast, månadsavgift. Inga andra kostnader kan tillkomma.
Uppdaterar Evernergy allt som har med panelerna att göra?
Ja. Everenergy har fullt ansvar för att panelerna är uppdaterade. Detta för att ge er som kund maximalt antal kilowattimmar varje dygn på året.
Vem avgör samt bekostar när anläggningen behöver uppdateras?
Everenergy följer dagligen produktionen för varje solpanel på ert tak. Om det skulle ske någon avvikelse från den normala produktionen uppdaterar Everenergy anläggningen och står för kostnaden.
Har Everenergy full kontroll på varje anläggning?
Ja, Everenergy kopplar upp varje anläggning till vår central som ständigt kollar av status och produktion. Systemet larmar om anläggningen inte genererar full effekt och våra tekniker tar direkt reda på vad orsaken kan vara.

Allmänna frågor kring solceller

Om det blir kraftiga snöfall, får jag skotta på panelerna?
Det går att ta bort snö från panelerna, men bara med särskilda verktyg (enkla och billiga att köpa online) – det behövs dock sällan.
Om det finns snöröjningsrutiner idag – berätta för solcellsleverantören, så att rutinerna has i åtanke vid byggnation, och skottningsgator skapas.
Under vintermånaderna kan panelerna märkas ut med vimplar för att hindra misstag vid skottning.
Om det snöar på panelerna, kan de bli för tunga för taket?
Solceller är hala för snö. Snö glider typiskt sett av panelerna, eller smälter snabbare än övrig snö om den ligger kvar på panelerna.
Viktig fråga för solcellsleverantören är att se till att snön inte kan glida över snörasskyddet.
Bärighet har såvitt man vet aldrig varit ett problem i Sverige för tak som är byggda enligt de senaste 30 årens BBR (och besiktigade).
Panelerna väger ca 20 kg/kvm, och takbärigheten är oftast dimensionerad till >150 kg/kvm.
Gör panelerna stor åverkan på taket? Blir det risk för läckor?
Oftast görs ingen takgenomföring alls (man använder klämmor eller ballast).
Ingen ökad förslitning av takytan sker, utan tvärtom skyddas takytan.
Jag har ett internt nät som går mellan olika fastigheter – spelar det roll?
Det är positivt, då det oftast innebär att solelen kan användas av fler än en fastighet.
Finns det mer innovativ solcellsteknik att testa? Vad händer om tekniken förändras om några år?
Oftast är det bäst att använda beprövad teknik (poly- eller monokristallina kiselpaneler), där man kan se lång erfarenhet av både hur panelerna fungerar och hur de bäst ska installeras. Över 95% av de paneler som installeras runt om i världen idag är av denna typ.
Redan idag finns paneler med bättre verkningsgrad eller mer flexibel funktionalitet än dessa – t.ex. så kallad tunnfilmsteknik (amorft kisel, CIGS, kadmiumtellurid). Men sådan teknik är dyrare, svårare för normala installatörer att sätta upp, mindre beprövad, och tillverkas av små bolag som inte ställer ut långa garantier. Dessutom har sådan teknik ofta en signifikant sämre miljöprofil, på grund av lägre tillverkningsvolymer och mer experimentell materialanvändning.
Det värde som solcellerna skapar (kommunkationsfördelar, certifiering, etc) vill kunder oftast ha så snart som möjligt – och det värdet är typiskt sett oberoende av vilken solcellsteknik som används.
Behöver jag ha koll på elsäkerhetsfrågor för solceller?
Om ni har abonnemang med Everenergy så ser vi till så att alla regler och förordningar följs idag och genom hela anläggningens livslängd. Blir det förändringar i regelverk så uppdaterar vi alla anläggningar så att de uppfyller kraven.
Vad händer om vi renoverar taket?
Solcellerna kan enkelt flyttas och sättas tillbaka.
Everenergy kan typiskt sett utföra detta arbete åt kunden för separat offert.
Hur stor del av fastighetens el kommer solcellerna att stå för?
Typiskt sett kan mellan 5 och 20 % av fastighetens totala elanvändning (fastighetsel & verksamhetsel) under ett år täckas av solcellerna.
Kommer solel matas in i nätet?
Om fastigheten vid någon tidpunkt använder mindre el än solcellerna producerar (t. ex. de soligaste dagarna på året, mitt på dagen) så matas den elen automatiskt in i nätet.
Om abonnemang med Everenergy används ser vi till så att kunden får fullt betalt för inmatad el. I dagsläget kan kunden ibland gå med vinst, då det finns aktörer som betalar högt premium för solel.
Det enklaste är att dimensionera anläggningen från start för att undvika att el matas in i nätet.
Om fastighetsel och verksamhetsel ligger på olika nätpunkter kan det vara en bra idé att slå ihop dem, för att skapa större total elanvändning att reducera med solelen.
Leder solcellerna till mer behov av städning på taket (av löv etc)?
Oftast uppstår inga nya städningsbehov på taket på grund av solceller. Vind och nederbörd över tid bidrar till att solcellerna inte leder till några särskilda ansamlingar av löv eller liknande.
Om taket redan har stora städningsbehov innan solcellerna installeras är det en viktig fråga för oss att känna till och ta ställning till. Det kan påverka detaljer i hur installationen utförs.
Påverkar solcellerna avrinning av dagvatten från taket?
Solcellsinstallation leder oftast inte till någon förändring av takytans förmåga att forsla bort regnvatten.
Vid tak med mjuka gummiytor byggs panelerna på särskilda stag som fördelar vikten jämnt över takytan för att undvika att det bildas nedsänkningar.
Leder solcellsinstallioner till genomföringar? Hur påverkar det taket?
Den stora merparten solcellsinstallationer leder inte till genomföringar. Vid platta tak ballasteras panelerna, och vid plåttak används falsklämmor.
Vid lutande tak med papp/duk används oftast fastsvetsning (med asfaltsmatta ovanpå) av fästsystem på vilka solcellerna monteras. Detta ger inte upphov till genomföring.
I de fall där genomföringar behövs utförs de fackmannamässigt, med erfarenhet från en stor mängd takbaserade installationer i Sverige och internationellt, för att aldrig äventyra takets vattenavlednade funktion.
Vilken vindbelastning tål solcellerna?
En installation ska klara den högsta vindlasten som uppmätts under den senaste 50-årsperioden på orten (baseras på SMHIs data).
T.ex för Malmö är vindlasten som paneler ska klara av 26 m/s under 10 minuter på 10 meters höjd.
Detta värde justeras för byggnadens läge, höjd och utformning och avgör hur vindskydd, infästning och/eller ballast utformas.
Skulle det fylla något syfte att installera batterier också?
Batterier gör att man kan bygga en större solcellsinstallation utan att mata in el i nätet – om man producerar för mycket el så lagrar man den bara i batteriet och använder vid en annan tidpunkt.
Det är dock inte självklart att man vill undvika inmatning till varje pris – oftast får man idag bra betalt för den el man matar in i nätet.
Om man likväl har ett intresse för batterier så kan man ta ställning till att:
Även en mycket liten batteriinstallation (t.ex. Teslas Powerwall för privatbruk) kan hjälpa till att jämna ut solelsproduktion, om man vill experimentera med batterier för en låg kostnad.
Batterier kan läggas till långt efter installationen av solcellerna och ändå fylla samma funktion.
Om leverantören skulle försvinna som bolag (konkurs, uppköp, likvidering) – kan vi som kund drabbas av någon merkostnad, eller förlora kontrollen över vem som tar över panelerna?
Har man solelsabonemang med Everenergy kan man alltid köpa ut panelerna till ett transparent pris, och därmed avbryta relationen med leverantören eller den som skulle ta över bolaget efter leverantören.
Om någon annan tog över efter leverantören skulle de fortfarande vara bundna av samma avtal, som noggrant reglerar vad de får och inte får göra.
Ett typiskt elköpsavtal medger inte att merkostnader för kunden eller nya krav på kunden kan uppstå.
Är det tillräckligt med sol där jag bor?
Ja, i södra halvan av Sverige finns det lika mycket sol som i mellersta och norra Tyskland. Där är solpaneler väldigt vanligt.
Är det lönsamt med solel?
Priserna sjunkit väldigt mycket de senaste åren vilket gör att det i dag i de allra flesta fall är lönsamt. Självklart beror det på lokala förutsättningar så som instrålning på taket, vinkel på tak samt i vilket väderstreck anläggningen kan byggas. I dagsläget är det även många elbolag som betalar bra för överskottsel vilket även det förbättrar ekonomin.
Vad kostar ett solelsystem?
När du hyr solpanaler från Everenergy vet du precis vad solel kommer kosta framöver. Inga extra kostnader dyker upp. Väljer man att köpa in och hantera solpaneler i egen regi så utsätter man sig för riskt genom att man inte kan förutse alla kostnader som uppkommer under panelernas livslängd samt att man måste lägga tid och kraft på att åtgärda problemen själv.
När är det bäst att satsa på solel?
Ju snabbare man kommer får upp paneler på sitt tak ju bättre är det för miljön och den egna ekonomin.
Var ska jag installera solcellerna?
Bäst är att installera på tak som vetter mot söder och med en panellutning på 30 grader. Sen är det även viktigt att ha växelriktare så nära panelerna som möjligt i ett väl ventilerat utrymme. Växelriktaren omvandlar likström från panalerna till växelström.
Behöver jag bygglov för att installera solcellerna?
Beror på vilken kommun man bor i. Everenergy tar hand om ansökningen och hanterar all dialog med respektive kommun.
Är solpaneler bra för miljön på riktigt om man tänker på hela kedjan?
Gör man rätt genom hela kedjan så är det positivt för miljön men gör man fel i processen eller inte köper rätt paneler så riskerar man att tappa den effekten. Everenergy ser till så att hela processen efterföljs från produktion till installation vilket gör att det fotspåret som uppkommer under byggnationen betalar tillbaka sig efter ca 3 år. Då har man 30-40 år av positiv miljöpåverkan under anläggningens livslängd.
Producerar solcellerna el även när det är strömavbrott?
Nej, av säkerhetssynpunkt så fungerar inte solpanelar under strömavbrott. Skada på egendom och person kan uppstå om det finns ström i systemet från solpaneler. Detta är reglerat i elsäkerhetslagen.
Kan jag täcka hela husets elbehov med solceller?
Det är inte något man ska eftersträva. Under de mörka månaderna i Sverige måste man ta in el på vanligt sätt i nätet då det inte finns nog med sol. På sommaren får man omvänd effekt genom att man får för mycket solel från anläggningen så att man får för hög överproduktion. Optimalt är som regel att man får ca 10-20% av årsförbrukning av solpaneler.
Kan jag sälja överskottsel?
Ja, idag kan man sälja ut sitt överskott på elmarknaden. Everenergy hanterar alla certifikat som behövs och ser till så att ni kan ta del av intäkterna.
Har jag rätt till investeringsstöd från Staten?
De allra flesta får investeringsstöd från staten. I dagsläget ligger det på 30% (20% för privatperson) av anläggningens kostnad. Everenergy ansöker om investeringsstöd och hanterar dialogen.
Behöver jag ansöka om bygglov samt hantera ansökningar om investeringsstöd etc.?
Om ni hyr solpanleler genom Everenergy tar vi hand om alla ansökningar och handlingar som behövs. Våra kunder kan luta sig tillbaka och fokusera på annat.
Hur stor plats tar solcellerna på taket?
Vanliga panler är 1 x 1,6 meter stora. När man räknar ut hur många paneler som får plats på ett tak så bör man ta hänsyn till skorstenar etc som kan skugga, eventuella gångar som behövs för att kunna ta sig fram samt andra eventuella faktorer som gör att man inte kan installera på precis hela taket.
Är abonnemang dyrare än att äga själv?
Om man beaktar alla kostnader som en anläggning genererar över hela livslängden på ca 30 år så är det inte dyrare med abonnemang. Tvärt om – man vet exakt vad det kommer kosta utan att riskera överraskningar i form av oplanerade utgifter. I en solcells anläggning bör man räkna med regelbunden drift ( Ja – en solcellsanläggning kräver drift och serviceunderhåll), räntekostnader, kostnader för styrelsetid som läggs på anläggningen samt försäkring ifall något oförutsett händer. Allt detta ingår i ett abonnemang. VI använder oss av ett begrepp som heter LCOE (Levelized Cost of Energy)
Läs mer här: http://eneosolutions.se/lcoe-sakrare-kostnadsprognos-for-solel/
Kan man tjäna jättestora pengar på solceller?
Idag kan man inte göra jättestora klipp på solceller ur ett kortsiktigt perspektiv. En solcellsanläggning är en bra investering över tid men man ska inte tro att man kan halvera sitt elpris.
Kommer inte solceller bara bli billigare framöver? Är det inte bäst att vänta?
Priset på solceller har sjunkit med nära 70% de senaste 5 åren och det är i första hand för att Kina har satsat hårt och effektiviserat sin produktion. De flesta i branschen tror inte att det kommer sjunka i samma takt framöver vilket gör att det är ett bra tillfälle att investera nu. Det forskas även en hel del på solceller runt om i världen med fokus att hitta nya ställen för solceller. Detta är superbra och gör att vi i framtiden kommer kunna utvinna energi på ställen som inte är möjliga idag.
Tittar man däremot på vilka paneler som är mest kostnadseffektiva så är det beprövad teknik som har funnits i många år, en effektiv produktion och montering som tillsammans gör att det blir ett billigt pris per kWh. Det tillsammans med att man idag får 30% av investeringskostnaden täckt gör att det inte är någon vinst i att avvakta.
Kräver solpanaler underhåll under livslängden?
Ja, Solpaneler bör underhållas och övervakas. Man behöver se över både hårdvara och mjukvara regelbundet för att få ut optimal effekt år efter år. Panelerna i sig är relativt underhållsfria men man måste tillexempel kontrollera att de sitter fast, att kablar är hela, växelriktare fungerar som det ska. Everenergy övervakar alla anläggningar 24/7 och kan direkt se om det är något som inte stämmer. Då åker vi ut och fixar till så att allt är i topptrim.