Med solel som abonnemang beräknas varje lägenhet i BRF Högberget spara ca 1500 kr per år

Brf Högberget är en bostadsrättsförening i Uppsala med 56 lägenheter. Huset uppfördes 1959-1960. Ordförande i föreningen är Lars Bergman som berättar om föreningens väg till solceller.

Föreningen har sedan många år bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete. En av de första stora åtgärderna under var tilläggsisoleringen av huskroppen som följdes av flera andra energisparåtgärder. Föreningen har också en återbruksbod där föreningsmedlemmar kan lämna saker de inte längre använder och kanske också hitta något intressant i utbyte.

Enligt Lars kändes det naturligt för styrelsen att utvärdera solceller för huset som ett aktivt sätt att bidra till en bättre miljö. Samtidigt som solceller är ett ekonomiskt fördelaktigt beslut för föreningen.

När styrelsen började undersöka olika möjligheter för solcellsinstallationer såg man att det fanns alternativet att abonnera på solcellsanläggningen istället för att äga den själva. Allt eftersom föreningen utvärderade alternativen blev man alltmer intresserad av abonnemangsalternativet

“Vi såg tidigt fördelar med att inte äga anläggningen själva. Att dels belasta föreningen med en stor ekonomisk investering och att själva vara ansvariga för drift och förvaltning kändes inte lockande. Efter diskussioner med Everenergy på en mässa tyckte vi att upplägget med solel som abonnemang kändes både säkrare och mer fördelaktigt ekonomiskt.”

Everenergy började med att göra en utredning om föreningens elbehov samt teknisk analys som visade att fastigheten var högst lämplig för solceller. Förstudien föreslog också att IMD behövde installeras så att solelen skulle utnyttjas till fullo. Med IMD skulle inte heller varje lägenhet behöva betala dyra nätavgifter till nätägaren.

“Everenergys analys visade tydligt att vi skulle spara mer pengar med IMD och dessutom vara redo för andra el-investeringar i framtiden såsom om vi vill installera elbilsladdare. Så styrelsen ställde sig positiv till IMD.”

Efter att förstudien lagts fram för styrelsen fattade man beslutet att ge Everenergy uppdraget att installera IMD och solceller. När beslutet väl hade fattats satte Everenergy igång direkt med att skicka in ansökningar och planera för byggnation.

Nu har solcellerna funnits på brf Högbergets tak sedan november 2019.

Besparingen för varje lägenhetsinnehavare beräknas bli cirka 1500 kronor per år vilket är en besparing som medlemmarna kan tillgodogöra sig direkt.

Fakta brf Högberget

Antal lägenheter: 56
Fastigheten uppfördes: 1959/1960
Storlek på anläggning: 58,5 kW
Beräknad produktion per år: 53 000 kWh
Beräknad koldioxidbesparing per år: 4,8 ton