Vanliga frågor

Frågor kring Solceller som abonnemang

Ja. Den ekonomiska livslängden för solpaneler är ca 30 – 40 år. Ni som Brf kan själva bestämma hur långt avtalet med Everenergy ska sträcka sig. Vår vanligaste avtalstid är 25 år.

Ni som bostadsrättsförening kan alltid avsluta kontraktet i förtid. I det avtal vi skriver framgår tydligt vilket pris ni kan köpa ut anläggningen för vid varje given tidpunkt. Ni kan även köpa ut anläggningen och låta oss på Everenergy fortsätta ta hand om drift och underhåll.

Ja. Under de soligaste månaderna på sommaren kan det vid vissa fall produceras mer el än vad som kan används i BRF:en. Överskottselen säljs av föreningen till elmarknaden och intäkterna går till bostadsrättsföreningen.

Storleken på anläggningen samt kostnad för service och drift bestämmer hur stor månadskostnaden blir. I månadsavgiften ingår byggnation av anläggningen, service och drift av anläggningen samt alla kostnader som uppkommer under hela avtalstiden.

Everenergy tittar på storleken på tak, vad som fysiskt får plats på taket men väger även in fastighetens elbehov för att optimera storleken så att det mesta av elen går att använda i fastigheten istället för att få överskottsel. All överskottsel säljes ut på nätet och fastigheten får den intäkten.

Det uppkommer inga kostnader för installation eller förarbete. Och inga kostnader för service och underhåll. BRF:en betalar endast ett fast pris per månad under avtalsperioden. I detta pris ingår den el som solpanelerna producerar. Inga extrakostnader utöver månadsavgiften.

Vid en indikativ offert uppskattar vi ert taks storlek och förutsättningar genom flygbilder för att se antalet solpaneler och vinkel mot solen för att ge en uppskattning om hur mycket el som kan produceras. Detta för att ni ska kunna få en uppfattning om vad ett abonnemang kan innebära i ert fall. Vid skarp offert och avtal gör vi besök på plats, mäter ert tak exakt så att ni vet vad ni får samt vad det kommer att kosta.

Nej, ingen risk faller på er som kund. Det är Everenergys ansvar att se till att anläggningen underhålls och sköts om och att alla lagar och föreskrifter följs vid installation och drift. Everenergy ansvarar för att alla framtida förändringar i regler och lagar efterföljs och att er anläggning alltid följer gällande lagstiftning.

Ja. Alla intäkter från överskottsel går till BRF:en. Everenergy tar hand om försäljningen så det medför inget extra arbete från er sida.

Everenergy äger solpanelerna och tar fullt ansvar för dessa.

Everenergy ansvarar för att våra paneler inte påverkar taket negativt. Oftast är det till och med positivt att ha paneler då de skyddar mot väder och vind. Skulle det uppstå problem med taket som härleds till solpanelerna så står vi för reparationskostnaderna.

Att fastighetens elsystem är korrekt och underhålles efter gällande lagar och regler. Också att förutsättningar för optimal solinstrålning inte försämras. Det kan handla om att träd inte växer upp samt bra och säker takmiljö så reparationer och service kan utföras.

Bostadsrätten betalar en förutbestämd, fast, månadsavgift. Inga andra kostnader tillkommer.

Everenergy följer dagligen produktionen för varje solpanel på ert tak. Om det skulle ske någon avvikelse från den normala produktionen uppdaterar Everenergy anläggningen och står för kostnaden. Uppdatering kan innebära utbyte av paneler som inte levererar, byte av växelriktare eller andra åtgärder för att öka produktionen.

Ja, Vi på Everenergy kopplar upp varje anläggning till vår övervakningscentral som ständigt kollar av status och produktion. Systemet larmar om anläggningen inte genererar full effekt och våra tekniker kommer så snabbt som möjligt undersöka orsaken.

Allmänna frågor kring solceller

Det går att ta bort snö från panelerna, men bara med särskilda verktyg (enkla och billiga att köpa online) – det behövs dock väldigt sällan.

Om det finns snöröjningsrutiner idag – berätta för Everenergy, så att rutinerna tas i åtanke vid byggnation.

Under vintermånaderna kan panelerna märkas ut med vimplar för att hindra misstag vid skottning.

Solceller är hala. Snö glider typiskt sett av panelerna, eller smälter snabbare än övrig snö om den ligger kvar på panelerna.

Viktig fråga för solcellsleverantören är att se till att snön inte kan glida över snörasskyddet.

Bärighet har såvitt man vet aldrig varit ett problem i Sverige för tak som är byggda enligt de senaste 30 årens snölastregler. Viktigt att ta reda på i förväg vilka snölastregler som gäller samt att det inte kommer att bli för tungt. I Everenergys tjänst ingår det hållfasthetsanalys av takets stommar så du som kund kan känna dig trygg.

Panelerna väger ca 20 kg/kvm, och det är vanligt att takbärigheten är dimensionerad till >150 kg/kvm.

Oftast görs ingen takgenomföring alls (man använder klämmor eller ballast).

Ingen ökad förslitning av takytan sker, utan tvärtom skyddas takytan.

Det är positivt, då det oftast innebär att solelen kan användas av fler än en fastighet.

Oftast är det bäst att använda beprövad teknik (poly- eller monokristallina kiselpaneler), där man har lång erfarenhet av både hur panelerna fungerar och hur de bäst ska installeras. Över 95% av de paneler som installeras runt om i världen idag är av denna typ.

Redan idag finns paneler med bättre verkningsgrad eller mer flexibel funktionalitet än de klassiska panelerna. Däribland finns så kallad tunnfilmsteknik (amorft kisel, CIGS, kadmiumtellurid). Men sådan teknik är dyrare, svårare för normala installatörer att sätta upp, mindre beprövad, och tillverkas av små bolag som inte ställer ut långa garantier. Dessutom har sådan teknik ofta en signifikant sämre miljöprofil, på grund av lägre tillverkningsvolymer och mer experimentell materialanvändning.

Om ni har abonnemang med Everenergy så ser vi till så att alla regler och förordningar följs idag och genom hela anläggningens livslängd. Blir det förändringar i regelverk så uppdaterar vi alla anläggningar så att de uppfyller kraven.

Solcellerna kan enkelt flyttas och sättas tillbaka.

Everenergy kan typiskt sett utföra detta arbete åt kunden för separat offert.

Typiskt sett kan mellan 5-30 % av fastighetens totala elanvändning (fastighetsel & lägenhetsel) under ett år täckas av solcellerna. För att solel kan komma ut i alla lägenheter behövs att man byter till gemensam el även kallad IMD.

Om fastigheten vid någon tidpunkt använder mindre el än solcellerna producerar (t. ex. de soligaste dagarna på året, mitt på dagen) så matas den elen automatiskt in i nätet.

Om abonnemang med Everenergy används ser vi till så att kunden får fullt betalt för inmatad el. Dock är det mest ekonomiskt gynnsamt att själv använda den el som produceras i så hög utsträkning som möjligt.

Det enklaste är att dimensionera anläggningen från start för att undvika att el matas in i nätet.

Oftast uppstår inga nya städningsbehov på taket på grund av solceller. Vind och nederbörd över tid bidrar till att solcellerna inte leder till större ansamlingar av löv eller liknande.

Om taket redan har stora städbehov innan solcellerna installeras är det en viktig fråga för oss att känna till och ta ställning till. Det kan påverka detaljer i hur installationen utförs.

Solcellsinstallation leder oftast inte till någon förändring av takytans förmåga att forsla bort regnvatten.

Vid tak med mjuka gummiytor byggs panelerna på särskilda stag som fördelar vikten jämnt över takytan för att undvika att det bildas nedsänkningar.

Den stora merparten solcellsinstallationer leder inte till genomföringar. Vid platta tak ballasteras panelerna, och vid plåttak används falsklämmor.

Vid lutande tak med papp/duk används oftast fastsvetsning (med asfaltmatta ovanpå) av fästsystem på vilka solcellerna monteras. Detta ger inte upphov till genomföring.

En installation ska klara den högsta vindlasten som uppmätts i det aktuella geografiska området under den senaste 50-årsperioden (baseras på SMHIs data).

Detta värde justeras för byggnadens läge, höjd och utformning och avgör hur vindskydd, infästning och/eller ballast utformas.

Ja, Södra halvan av Sverige har lika mycket solinstrålning som i mellersta och norra Tyskland. Där är solpaneler väldigt vanligt.

Priserna har sjunkit väldigt mycket de senaste åren vilket gör att det i de allra flesta fall är lönsamt med solceller. Självklart beror det på lokala förutsättningar så som instrålning på taket, vinkel på tak samt i vilket väderstreck anläggningen kan byggas. I dagsläget är det även många elbolag som betalar bra för överskottsel vilket även det förbättrar ekonomin.

När du hyr solpanaler från Everenergy vet du precis vad solelen kommer kosta framöver. Inga extra kostnader dyker upp. Väljer man att köpa in och hantera solpaneler i egen regi så utsätter man sig för ökad risk då ni själva ansvarar för anläggningen. Då måste kunden ta alla oförutsedda kostnader som uppkommer under panelernas livslängd. Det kräver också expertis från kunden samt att kunden själv måste lägga ner tid och kraft på att åtgärda problemen själva.

Ju snabbare man kommer får upp paneler på sitt tak desto bättre är det för miljön och den egna ekonomin.

Mest optimalt är att installera på tak som vetter mot söder och med en panellutning på 30 grader. Det går såklart även att installera solceller på tak med annan lutning och väderstreck. Sen är det även viktigt att ha växelriktare så nära panelerna som möjligt i ett väl ventilerat utrymme. Växelriktaren omvandlar likström från pinalerna till växelström.

Beror på vilken kommun man bor i. Everenergy tar hand om ansökningen och hanterar all dialog med respektive kommun.

Gör man rätt genom hela kedjan så är det positivt för miljön men gör man fel i processen eller inte köper rätt paneler så riskerar man att tappa den effekten. Everenergy ser till så att hela processen efterföljs från produktion till installation vilket gör att det fotspåret som uppkommer under byggnationen betalar tillbaka sig efter ca 3 år. Då har man 30-40 år av positiv miljöpåverkan under anläggningens livslängd.

Nej, av säkerhetssynpunkt så fungerar inte solpaneler under strömavbrott. Skada på egendom och person kan uppstå om det finns ström i systemet från solpaneler. Detta är reglerat i elsäkerhetslagen.

Det är inte något man ska eftersträva. Under de mörka månaderna i Sverige måste man ta in el på vanligt sätt i nätet då det inte finns nog med sol. På sommaren får man omvänd effekt genom att man får för mycket solel från anläggningen så att man får för hög överproduktion. Optimalt är som regel att man får ca 10-30% av årsförbrukning av solpaneler.

Ja, idag kan man sälja ut sitt överskott på elmarknaden. Everenergy hanterar alla certifikat som behövs och ser till så att ni kan ta del av intäkterna.

I dagsläget har investeringsstödet för privatpersoner ersatts av ett skatteavdrag. Everenergy följer den skattejuridiska utvecklingen och ser alltid till att våra kunder kan tillgodogöra sig de fördelar som solenergi erbjuder på området.

I vår tjänst Solel som Abonnemang ingår alla administrativa åtgärder, exempelvis hantering av bygglov och andra ansökningar till berörda myndigheter.

Vanliga paneler är 1 x 1,6 meter stora. När man räknar ut hur många paneler som får plats på ett tak så bör man ta hänsyn till skorstenar etc. som kan skugga, eventuella gångar som behövs för att kunna ta sig fram samt andra eventuella faktorer som gör att man inte kan installera på precis hela taket.

Om man beaktar alla kostnader som en anläggning genererar över hela livslängden på ca 30 år så är det inte dyrare med abonnemang. Tvärt om – man vet exakt vad det kommer kosta utan att riskera överraskningar i form av oplanerade utgifter. I en solcellsanläggning bör man räkna med regelbunden drift (ja – en solcellsanläggning kräver drift och serviceunderhåll), räntekostnader, kostnader för styrelsetid som läggs på anläggningen samt försäkring ifall något oförutsett händer. Allt detta ingår i ett abonnemang.

Våra priser utgår från LCOE (Levelized Cost of Electricity). Läs mer här: https://www.alight-energy.com/sv/nyheter/lcoe-sakrare-kostnadsprognos-for-solel

Priset på solceller har sjunkit med nära 70% de senaste 5 åren och det är i första hand för att Kina har satsat hårt och effektiviserat sin produktion. De flesta i branschen tror inte att det kommer sjunka i samma takt framöver vilket gör att det är ett bra tillfälle att investera nu. Det forskas även en hel del på solceller runt om i världen med fokus att hitta nya ställen för solceller. Detta är superbra och gör att vi i framtiden kommer kunna utvinna energi på ställen som inte är möjliga idag.

Tittar man däremot på vilka paneler som är mest kostnadseffektiva så är det beprövad teknik som har funnits i många år, en effektiv produktion och montering som tillsammans gör att det blir ett billigt pris per kWh. Det tillsammans med att man idag får 20 % av investeringskostnaden täckt gör att det inte är någon vinst i att avvakta.

Gemensam el, IMD

Genom att säga upp privata elabonnemang och istället köpa elen via föreningens fastighetsabonnemang görs en besparing på ca 1200 kr per lgh för medlemmarna. Istället för att, som idag, få en elräkning från nätägaren och en den elleverantör man valt, köper man in egna elmätare och får genom en mättjänst elräkningen på månadsavin via sin förvaltare.

Syftet med att gå över till gemensam el är att få ner den relativt höga kostnaden för de privata elabonnemangen. Trenden för nätkostnader pekar uppåt och vi förväntar oss högre avgifter framöver. IMD ger varje lägenhet en årlig besparing på ca 1200 kr.

Utöver detta kan även el från solceller gå ut i alla lägenheter. Har man inte konverterat till gemensam el så kan man endast koppla in solelen på ett abonnemang vilket oftast är föreningens gemensamma abonnemang.

Besparingen uppkommer genom att samtliga lägenheters elabonnemang upphör och därmed de individuella nät – och elavgifterna. Utöver detta kommer föreningen dessutom ha möjlighet att få bra pris på elavtal, då föreningen blir en storkund och tillsammans köper betydligt mer el än en individuell lägenhet.

Utöver besparingen för varje lägenhet blir det ingen förändring mot idag då alla lägenheter mäts och debiteras individuellt. Alla lägenheter får en specificerad elräkning på månadsavin från sin förvaltare. All administration runt övergången till Gemensam el sköts av Infometric AB, som är en partner till Everenergy, och fungerar enligt följande:

  • Uppsägning av samtliga privata elabonnemang (bindningstid spelar ingen roll)
  • Ombyggnad av befintliga fastighetsabonnemang
  • Installation av nya elmätare med fjärravläsning
  • Varje medlem för sin elräkning via sin månadsavi

I samma stund som föreningen går över till Gemensam el, upphör alla individuella avtal som lägenheterna har tecknat med elleverantörer. Inga avgifter debiteras lägenheter oavsett vilken bindningstid man tecknat.

Kontakta oss

Vi på Everenergy är kunskapsledande inom solceller och andra energilösningar. Vi är en betrodd partner för fastighetsägare. Vi ser solceller ur ett större perspektiv som gör att din organisation kan få ut största möjliga värde av er energi och hållbarhetssatsning.

Kontakta oss idag genom att fylla i formuläret nedan!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.